Jun 18, 2014

A Beacon to the World

Wordless Wednesday:
Provo, UT